Mål

Vår värdegrund


På Förskolan Fröet genomsyras hela vår verksamhet av vår kristna värdegrund. Vårt mål är att varje barn ska få känna glädje och trygghet när de är på förskolan. De ska få känna att de är unika och värdefulla.


"En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, indivdens frihet och integritet, alla människors lika värde...]"

(Lpfö 98/10)


För att konkret förankra dessa värderingar i vår dagliga verksamhet arbetar vi med den Gyllene regeln: 

Allt vad ni vill att människorna skall

 göra för er, det skall ni också göra för dem.

"Ett busfrö planterat i god jord

växer upp och blommar"

Förskolan Fröet, Aspgatan 8, 961 67 BODEN --- 0921-50703, 076-7952673 --- info@forskolanfroet.se